HCL 48 2023 APROBARE DEZMEMBRARE IMOBIL CF 52609

HCL 47 MODIFICAREA STATUTULUI ADI ZONA METROPLITANA

HCL 46 2023 APROBAREA RETRAGERII JUDETULUI MURES DIN ZONA METROPOLITANA

HCL 45 2023APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI AMENAJARE CENTRU DE ZI PERISE

HCL 44 2023 APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA CENTRU DE ZI PERIS

HCL 43 ACTUALIZAREA ANEXELOR 1 SI 2 PENTRSU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16

HCL 42 2023 APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2030

 

 

HCL NR.35 2023 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL Gornesti, nr. 4629.09.2021

HCL NR.34 2023privind modificarea anexei 1 la HCL nr.2703.04.2023 privind avizarea Documentației de delegare temporară

HCL NR. 33 2023 cu privire la aprobarea Devizului general actualizat faza PT și a indicatorilor tehnico-economici actualizati faza PT CAV

HCL NR. 32 2023 privind aprobarea privind modificarea și completarea art. 1 din HCL Gornesti nr. 4629.09.2021

HCL NR.31 privind aprobarea mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii

HCL NR.30 privind stabilirea stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024

HCL NR.29 2023 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HCL NR.28 2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

 

 

HOTARAREA NR 14 2023 APROBARE DECONTARE CHELTUIELI DE NAVETA

HOTARAREA NR 12 2023 APROBARE VANZARE MASA ALEMNOASA APV 6775HOTARAREA NR 13 2023 APROBARE SF SI INDICATORI PROIECT CAV 2023

HOTARAREA NR 11 2023 APROBARE PRETURI DE REFERINTA SI VALORIFICAREA MASEI LEMNOAS A PE anul 2023

HOTARAREA NR 10 2023 APROBARE bugetului pe anul 2023

anexe la HOTARAREA NR 10 2023 APROBARE bugetului pe anul 2023

HOTARAREA NR 9 2023 APROBARE PMUD

HOTARAREA NR 8 2023 APROBARE SIDU

HOTARAREA NR 7 2023 APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR AFERENT ANULUI 2022

HOTARAREA NR 6 2023 APROBARE TAXA SALUBRIZARE PE ANUL2023

HOTARAREA NR 5 2023 MODIFICARE REGULAMENT TINSTITUIRE TAXA SALUBRIZARE .pdf

HOTARAREA NR. 4 2023 APROBAREA RETELEI SCOLARE

HOTARAREA NR 3 2023 ASOCIEREA PENTRU CONSTITUIREA ADI TRANSPORT PUBLIC FEROVIAR

HOTARAREA NR 2 2023 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INEERES LOCAL.pdf

HOTARAREA NR 1 2023 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HOTARAREA NR 68 2022 APROBARE demersuri pentru continuarea serviciului de salubrizare

HOTARAREA NR 67 2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET

HOTARAREA NR 66 2022 APROBARE MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 27 2022 TAXE SI IMPOZITEG

ANEXA LA HOTARAREA NR 65 APROBARE PUG

HOTARAREA NR 65 2022 APROBARE PUG

HOTARAREA NR 64 2022 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL

HOTARAREA NR 63 2022 APROBARE PT SI INDICATORI PROIECT APA CANALPETRILACA DE MURES TELEAC

HOTARAREA NR 62 2022 APROBAREADERARE UAT LA ADI AQUA INVEST

HOTARAREA NR 61 2022 APROBARE IMPLEMENTARE PROIECT APA CANAL PETRILACA DE MURES TELEAC

HOTARAREA NR 60 2022 APROBARE STRATEGIE DE TARIFARE ZONA LUDUS

Hotărâre Nr. 59 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

Hotărâre Nr. 58 privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2022 part 1

Hotărâre Nr. 58 privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2022 part 2

Hotărâre Nr. 58 privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2022 part 3

Hotărâre Nr. 58 privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2022 part 4

Hotărâre Nr. 58 privind rectificarea bugetului comunei Gornești pe anul 2022 part 5

Hotărâre Nr. 57 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și solidarității Sociale și UAT Gornești

Hotărâre Nr. 56 

Hotărârea Nr. 55 privind însușirea ”Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș nr. 1676 din 21.06. 2022, zona 2 Tg. Mureș, județul Mureș

Hotărârea Nr. 54 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea Nr. 53 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabileinterne în valoare de 45.220 de euro sau echivalentul in lei

Hotărârea Nr. 52 privind rezilierea contractului de finanțare nr. C1920072S204372805362/17.09.2019, avand ca obiect ”AMENAJARE CENTRU DE ZI IN SATUL PERIS, COMUNA GORNESTI PRIN EXTINDEREA SI RECONSTITUIREA ETAJULUI PUNCTULUI SANITAR UMAN” și aprobarea renunțării la semnarea contractului de finanțare nr. C1920072S204372809362, avand ca obiect, ÎNFINȚAREA SEVICIULUI SOCIAL ÎN COMUNA GORNEȘTI, EXTINDEREA ȘI MANSARDAREA CLĂDIRII EXISTENTE ĂN VEDEREA AMENANJĂRII SEDIULUI”

Hotărârea Nr. 51 privind aprobarea doumentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere – DC16 (Periș – Iara de Mureș) în comuna Gornețti, județul Mureș”, aprobat penru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea Nr. 50 privind aprobarea vînzării de material lemnos din APV Nr. 6767 UP I Gornești, u.a.59B

Hotărârea Nr. 49 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la HCL 33 din 31.05.2022 privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Gornești

Hotărârea Nr. 48 privind aprobarea Protocolului de predare preluare a imobilului -Fâneață Mura Mică, situat în comuna Gornești, sat Mura Mică nr. 43/b, în suprafața de 0,15 ha

Hotărârea Nr. 47 privind aprobarea Regulamentului prvind angajarea și desfășurarea unor activități cu caracter ocayional desfăsurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011

Hotărârea Nr. 46 privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2022-2023, precum si a masurilor educative care insotesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui si produselor lactate, in anul scolar 2022-2023

Hotărârea Nr. 45 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș, pentru finanțarea sistemului de management integral al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș, și a nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022, în comuna Gornești

Hotărârea Nr. 44 privind aprobarea proiectului ,,ÎNFIINȚAREA UNEI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR PENTRU COMUNA GORNEȘTI,,

Hotarârea Nr. 43 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului ,, Alimentarea cu apă, canalizare menajeră pentru localitatea Pădureni, comuna Gornești, județul Mureș,,

Hotărârea Nr. 42 privind aprobarea vanzarii de material lemnos din APV nr. 6747 UP I Gornesti u.a. 59C

Hotărârea Nr.41 privind rectificarea bugetului comunei Gornesti din anul 2022

HOTARARAEA NR.40 2022 PRIVIND APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS 1

HOTARARAEA NR.40 2022 PRIVIND APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS 2

HOTARARAEA NR.39 2022 PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN PRIVAT AL IMOBILULUI DE LA POZITIA NR.198

HOTARARAEA NR.38 2022 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARARAEA NR.37 2022 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE

HOTARARAEA NR.36 2022 PRIVIND APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS 2

HOTARARAEA NR.36 2022 PRIVIND APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS 1

HOTARARAEA NR.35 2022 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE ZONA LUDUS

HOTARARAEA NR.34 2022 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE ZONA VALEA NIRAJULUI

HOTARAREA NR. 33 2022 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.28 2021

HOTARAREA NR. 32 2022 PRIVIND ADERAREA COMUNEI GORNESTI LA ZONA METROPOLITANA

HOTARAREA NR. 31 2022 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME INTELIGENTE

HOTARAREA NR. 30 2022 PRIVIND APROBAREA INVESTITIEI AVCHIZITIONARE SI AMPLASARE STATII DE REINCARCARE

HOTARAREA NR. 29 2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL 28 2021

Hotararea nr.28 2022 privind aprobarea investitiei Elaborare in format GIS a PUG

Hotararea nr.27 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

Hotararea nr.26 2022 aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor

Hotararea nr.25 2022 aprobarea implementarii proiectului Infiintare serviciu social in comuna Gornest

Hotararea nr.24 2022 aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Infiintare serviciu social in comuna Gornest

Hotararea nr.23 2022 aprobarea devizului genereal si a cererii de finantare pentru extindere retea de alimentare gaze naturale

Hotararea nr.22 2022 aprobarea modificaii si completareii HCL 71 2021

Hotararea nr.21 2022 aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 20221

Hotararea nr.20 2022 aprobarea modificare si completarea Anexei la HCL 322001

Hotararea nr.19 2022 aprobarea regulamentului privind inchirierea pajistilor

Hotararea nr.18 2022 alegere presedinte de sedinta

HOTARAREA NR. 17 2022 INSTITUIREA UNEI TAXE DE PEIAJ PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE LOCALE

HOTARAREA NR. 16  2022 REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HOTARAREA NR. 15 2022 MODIFICAREA COMPONENTEI CLSU

HOTARAREA NR. 14 2022 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A CERERII DE FINANTARE EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE GAZE NATURALE

HOTARAREA NR. 13 2022 APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII ANEXEI LA HCL 32 2001

HOTARAREA NR. 12 2022 APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI GORNESTI ACTIV

HOTARAREA NR. 11 2022 APROBAREA REVOCARII HCL NR. 24 2019

HOTARAREA NR. 10 2022 APROBAREA COLABORARII DINTRE COMUNA GORNESTI SI PAROHIA REFORMATA PERIS

HOTARAREA NR. 9 2022 INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A UNOR PAJISTI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI GORNESTI

HOTARAREA NR. 8 2022 ASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROGRAMULUI PENTRU SCOLI

HOTARAREA NR. 7 2022 APROBAREA BUGETULUI PENTRU ANUL 2022

HOTARAREA NR. 6 2022 APROBAREA PRETURILOR DE REFERINTA SI A VALORIFICARII MASEI LEMNOASE PENTRU ANUL DE PRODUCTIE 2022

HOTARAREA NR. 5 2022 APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS DIN APV 6764

HOTARAREA NR. 4 2022 APROBAREA RETELEI SCOLARE PE RAZA COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

HOTARAREA NR. 3 2022 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

HOTARAREA NR. 2 2022 UTILIZAREA EXCEDENTULUI ANUALA AL BUGETULUI LOCALA AFERENT ANULUI 2021

HOTARAREA NR. 1 2022 ALEGEREA PRESDINTELUI DE SEDINTA

HOTARAREA NR.72 2021 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI PENTRU ANUL 2021

HOTARAREA NR.71 2021 PRIVIND APROBAREACUANTUMULUI SI A NUMARULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR

HOTARAREA NR.70 2021 PRIVIND INSUSIREA VARIANTEI FINALE A STEMEI COMUNEI GORNESTI

HOTARAREA NR.69 2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 58 2020

HOTARAREA NR.68 2021 PRIVIND PREDAREA CATRE CNI A AMPLASAMENTULUI PENTRU CONSTRUIRE BAZIN DE INOT

HOTARAREA NR.67 2021 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI PENTRU ANUL 2021

HOTARAREA NR. 66 2021 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI LA AMDI ERNEI GORNESTI

HOTARAREA NR. 65 2021 PRIVIND APROBAREA FINANTARII DIN BUGETUL LOCAL PENTRU CANALIZAREA APELOR MENAJERE IN LOCALITATILE GORNESTI SI PERIS

HOTARAREA NR. 64 2021 PRIVIND APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS APV 6668, 6722

HOTARAREA NR. 63 2021 PRIVIND APROBAREA PRETURILOR DE REFERINTA SI A VALORIFICARII MASEI LEMNOASE

HOTARAREA NR. 62 2021 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI ACHIZITIE UTILAJ STANGERE INCENDII

HOTARAREA NR.61 2021 PRIVIND APROBAREA MANDATULUI ACORDAT PENTRU A VOTA IN ADI AQUAINVEST

HOTARAREA NR. 60 2021 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEIE BUGETARE PT TRIMESTRUL III

HOTARAREA NR. 59 2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR.22 2021

HOTARAREA NR. 59 2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR.22 2021

HOTARAREA NR. 58 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC102, DC 15

HOTARAREA NR. 57 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16, DC 17. DC 102

HOTARAREA NR. 56 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16

HOTARAREA NR. 55 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16 SI DC 102

HOTARAREA NR. 54 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16

HOTARAREA NR. 53 2021 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT IN COMISIA DE VEALUARE – DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCTHOTARAREA NR. 54 2021 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI STIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DC 16

HOTARAREA NR. 52 2021 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT

HOTARAREA NR. 51 2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU CANALIZAREA APELOR MENAJERE IN LOCALITATILE GORNESTI SI PERIS

HOTARAREA NR. 50 2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

HOTARAREA NR. 49 2021 PRIVIND INSUSIREA VARIANTEI FINALE A STEMEI

HOTARAREA NR. 48 2021 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.16 2016 DESEMNARE REPREZENTANT IN CONSILIU ADMINISTRATIE SCOALA

HOTARAREA NR. 47 2021 PRIVIND ALEGERA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARAREA NR. 46 2021 PRIVIND ACORDUL FAVORABIL PENTRU REALIZAREA SITEMULUI DE ALIMENTARE CU APA A COMUNEI GLODENI

HOTARAREA NR. 45 2021 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PE ANUL 2021

HOTARAREA NR. 44 2021 PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII PUG

HOTARAREA NR. 43 2021 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

HORARAEA NR.42 2021 PRIVIND APROBAREA LISTEI PRODUSELOR CE VOR FI DISTRIBUITE IN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU SCOLI A ROMANIEI

HORARAEA NR.41 2021 PRIVIND APROBAREA COMPLETARII ANEXEI LA HCL NR.322001

HORARAEA NR.40 2021 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR.50 2020 – MODERNIZARE SI RENOVARE CAMIN CULTURAL PERIS , PETRILACA DE MURES

HORARAEA NR.39 2021 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI CLSU

HORARAEA NR.38 2021 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI PE ANUL 2021

HOTARAREA NR. 37 2021 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SVRISORII DE GARANTIE PENTRU ALIMENTARE CU APA CANALIZARE PADURENI

HOTARAREA NR. 36 2021 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIM. II AL ANULUI 2021

HOTARAREA NR. 35 2021 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARAREANR. 34 2021 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE

HOTARAREA NR. 33 2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.25 2020

HOTARAREA NR. 32 2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.17 2019

HOTARAREA NR. 31 2021 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI COMUNEI GORNESTI PE ANUL2020

HOTARAREA NR.30 2021 MODIFICARE ACT CONSTITUTIV SI STATUT ADI ECOLECT MURES

HOTARAREA NR.29 2021 APROBAREA MODELULUI LEGITIMATIE PENTRU ALESII LOCALI

HOTARAREA NR.28 2021 MODIFICAREA HCL NR. 33 2019

HOTARAREA NR.27 2021 APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021

HOTARAREA NR.26 2021 RETRAGEREA UNOR UAT DIN ADI AQUAINVEST

HOTARAREA NR.25 2021 STRATEGIA PRIVIND FORMAREA PERSONALULUI

HOTARAREA NR.24 2021 ACORDAREA FINANTARILOR NERAMBURSABILE

HOTARAREA NR.23 2021 PRIVIND BURSELE SCOLARE

HOTARAREA NR.21 2021 APROBAREA BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PE ANUL 2021

HOTARAREA NR.22 2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2022

HOTARAREA NR. 19 2021 APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERT STRADAL SI AMBULANT

HOTARAREA NR. 18 2021 APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PASUNILE AFLATE IN PROPRIETATEA COMUNEI GORNESTI

HOTARAREA NR. 17 2021 REAPROBAREA INDICATORILOR TREN DE SPORT CU GAZON ARTIFICIAL, PETRILACA DE MURES, TELEAC

HOTARAREA NR. 16 2021 REAPROBAREA INDICATORILOR AMENAJARE CENTRU DE ZI PERIS

HOTARAREA NR. 15 2021 REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HOTARAREA NR.14 2021 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIILOR DE COLCTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE ADESEURILOR MENAJERE SI A CELOR SELECTIVE

HOTARAREA NR.13 2021 PRIVIND APROBAREA EXCUTII BUGETARE PE ANUL 2020

HOTARAREA NR.12 2021 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL 33 2019

HOTARAREA NR.11 2021 PRIVIND NOMINALIZAREA A DOI CONSILIERI PNTRUY A FACE PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE

HOTARAREA NR.10 2021 PRIVIND CONSTITUIREA GRUPULUI DE LUCRU IN VEDEREA IDENTIFICARII ASEZARILOR INFORMALE

HOTARAREA NR. 9 2021 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR ECONOMICI CANALIZARA APELOR MENAJEE IN LOCALITATILE GORNESTI SI PERIS

HOTARAREA NR. 8 2021 ALEGERA VICEPRIMARULUI

HOTARAREA NR. 7 2021 APROBAREA MODIFICARII ANEXEI 2 LA HCL NR.30 2019

HOTARAREA NR. 6 2021 APROBAREA RETELEI SCOLARE 2021-2022

HOTARAREA NR.5 2021RESPINGEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI NR.14912005

HOTARAREA NR.4 2021 APROBAREA ASUMARII ORGANIZARII PROGRAMULUI PENTRU SCOLI

HOTARAREA NR. 3 2021 APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

HOTARAREA NR. 2 2021 APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI ANUAL

HOTARAREA NR. 1 2021 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HOTARAREA NR.66 2020 APROBAREAREGULAMENTULUI DE OTGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CL GORNESTI

HOTARAREA NR.65 2020 APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A IMOBILULUI SITUAT IN TELEAC NR.198 A

HOTARAREA NR.64 2020 APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A IMOBILULUI SITUAT IN GORNESTI

HOTARAREA NR.63 2020 APROBAREA RECTIFICARII BUGERULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2020HOTARAREA NR.65 2020 APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE A PRETULUI DE CUMPARARE A IMOBILULUI SITUAT IN TELEAC NR.198 ANR.431HOTARAREA NR.62 2020 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2020

HOTARAREA NR.61 2020 APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

HOTARAREA NR. 60 2020 APROBAREA CUMPARARII IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA TELEAC NR.198 A

HOTARAREA NR.59 2020 APROBAREA CUMPARARII IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA GORNESTI NR.431

HOTARAREA NR.58 2020 APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICIDOTAREA CU ECHIPAMENTE SI DISPOZITIVE ….

HOTARAREA NR.57 2020 NOMINALIZARE REPREZENTANT IN A.D.I. ECOLECT

HOTARAREA NR. 56 2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CL GORNESTI

HOTARAREA NR.55 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR. 54 2020 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2020

HCL NR.53 2020 APROBAREA LISTEI PRODUSELOR CE VOR FI DISTRIBUITE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI

HCL NR. 51 2020 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.13 2018 SI APROBAREA REVIZUIRII SF PENTRU NPROIECTUL REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA PERIS

HCL NR. 50 2020 APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL 40 2017 PRIVIND APROBAREA VALORII DE INVESTITIE SI A SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE PENTRU GARANTAREA AVANSULUI

HCL NR. 49 2020 APROBAREA UTILIZARII DOMENIULUI PUBLIC PENTRU EXECUTAREA LUCRARII ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA PENTRU LOCALITATEA PADURENI

HCL NR. 48 2020 ALEGERA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR. 47 2020 APROBAREA PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA PERIS

HCL NR. 46 2020 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.13 2018 SI APROBAREA REVIZUIRII SF PENTRU NPROIECTUL REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA PERIS

HCL NR. 45 2020 APROBAREA VANZARII DE MATERIAL LEMNOS DIN APV NR.6414 UPI, UA 114, APV NR.6415 UP I UA116, APV 6416 UP I IA 112 B

HCL NR. 44 2020 APROBAREA UTILIZARII DOMENIULUI PUBLIC PENTRU EXECUTAREA LUCRARII INLOCUIRE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA IN LOCALITATEA GORNESTI

HCL NR. 43 2020 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2020

HCL NR. 42 2020 APROBAREA UTILIZARII DOMENIULUI PUBLIC PENTRU EXECUTAREA LUCRARII INLOCUIRE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA IN LOCALITATEA PERIS

HCL NR. 41 2020 APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020

HCL NR. 40 2020 APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PROCEDURA DE INREGISTRARE EVIDENTA SI RADIERE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

HCL NR. 39 2020 APROBAREA COMPLETARII ANEXEI LA HCL NR.322001 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNAI GORNESTI,

HCL NR. 38 2020 ALEGEREA PRESDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR. 37 2020 APROBAREA PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI LA PLATA IMPOZITULUI ANUAL PE CLADIRI SAU A TAXEI LUNARE PE CLADIRI IN BAZA OUG NR.69 2020

HCL NR. 36 2020 APROBAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A ACORDULUI PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR TEHNICO – EDILITARE REALIZATE PE PROPRIETATILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC

HCL NR. 35 2020 APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR.27 2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN JUDETUL MRES

HCL NR. 34 2020 APROBAREA INSUSIRII DISPOZITIEI NR.77 2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI GORNESTI

HCL NR. 33 2020 CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI GORNESTI LA 31 DECEMBRIE 2019 SI EXCUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

HCL NR. 32 2020 APROBAREA INVENTARULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2019

HCL NR. 31 2020 APROBAREA PROCEDURII OPERATIONALE A CAIETULUI DE SARCINI SI A MODULUI DE SUPORTARE A COMISIONULUI ASOCIATACHITARII TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

HCL NR. 30 2020 APROBAREASCADERII DIN EVIDENTA CONTABILA A COMUNEI GORNESTI A UNEI OBLIGATII FISCALE PRESCRISE

HCL NR. 29 2020 APROBAREA INFIINTARII SERVICIULUI VOLUNTAR DE SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI GORNESTI, JUDETUL MURES

HCL NR. 28 2020 APROBAREA NUMIRII PERSOANEI CU

HCL NR. 27 2020 APROBAREA ADERARII UNEI UAT LA ADI AQUA INVEST MURES

HCL NR. 26 2020 APROBAREA MODIFICARII HCL NR.13 2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2020

HCL NR. 25 2020 APROBAREA STABILIRII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2021

HCL NR. 24 2020 APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI COMUNEI PENTRU ANUL 2020, PENTRU PREVENTIA SI COMBATEREA COVID 19

HCL NR. 23 2020 APROBAREA COMPLETARII ANEXEI LA HCL NR.322001 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNAI GORNESTI,

HCL NR. 22 2020 APROBAREA STABILIREA PROCEDURII DE DESFASURARE A SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL GORNESTI IN SITUATII EXCEPTIONALE, CONSTATATE DE AUTORITATILE ABILITATE

HCL NR. 21 2020 APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN BUGETUL COMUNEI PENTRU ANUL 2020 IN DOMENIILE CULTURA, CULTE, SPORT

HCL NR. 20 2020 APROBAREA CONTRIBUTIEI PE ANUL 2020 A COMUNEI GORNESTI CE DECURGE DIN CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIATIEI LEADER PARTENERIAT MURESAN 

HCL NR. 19 2020 APROBAREA INITIERII DEMERSURILOR NECESARE ACHIZITIONARII A UNUI IMOBIL IN VEDERA REALIZARII UNEI BIBLIOTECI COMUNALE IN LOCALITATEA GORNESTI,

HCL NR. 18 2020 APROBAREA INITIERII DEMERSURILOR NECESARE ACHIZITIONARII A UNUI IMOBIL IN VEDERA REALIZARII UNEI CAPELE MORTUARE IN LOCALITATEA TELEAC

HCL NR. 17 2020 APROBAREA NEASUMAREA RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII LA NIVEL LOCAL A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR..

HCL NR. 16 2020 APROBAREA CONTINUTULUI ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.14912005 A SPATIULUI MEDICAL I – FARMACIE

HCL NR. 15 2020 APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE A CABINETELOR MEDICALE – SPATIU MADICAL III SI SPATIU MEDICAL IV, INSCRISE IN CF 51394 GORNESTI

HCL NR. 14 2020 APROBAREA PRIVIN MANDATUL ACORDAT REPREZENTANTULUI AUTORITATII DE A VOTA IN ADUNAREA GENERALA A ADI AQUA INVEST MURES

HCL NR.13 2020 APROBAREA REACTUALIZARII PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN COMUNA GORNESTI

HCL NR.12 2020 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR.11 2020 APROBAREA ADERARII COMUNEI ALBESTI LA ADI ZONA REGHIN

HCL NR.10 2020 REAPROBAREA INDICATORILOR ECONOMICI ACTUALIZATI REZULTAND NOUA VALOARE A INVESTITIEI SI A COFINANTARII DIN BUGETUL LOCAL iMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA GORNESTI

HCL NR.9 2020 REAPROBAREA INDICATORILOR ECONOMICI ACTUALIZATAI INVESTITIEI CANALIZAREA APELOR MANAJERE IN LOCALITATILE GORNESTI SI PERIS, JUDETUL MURES

HCL NR.8 2020 APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

HCL NR.7 2020 APROBAREA BUGETULUI COMUNEI GORNESTI PENTRU ANUL 2020

HCL NR.6 2020 APROBAREA VALIDARII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI NAGY CAROL

HCL NR.5 2020 APROBAREA VALIDARII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI IUGA DORINA ADELA

HCL NR.4 2020 APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

HCL NR.3 2020 APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL INTOCMIT IN VEDEREA APLICARII PREVEDERILOR LEGII NR.4162001 PRIVI9ND VENITUL MINIM GARANTAT

HCL NR.2 2020 APROBAREA INSUSIRII DISPOZITIEI NR.263 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GORNESTI HCL

NR.1 2020 APROBAREA UTILIZARII EXECEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL AFERENT ANULUI 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window